Vedtægter for Tvindelstrup forsamlingshus

Navn:

Foreningens navn er ”Tvindelstrup forsamlingshus” beliggende på:                                                  Tvindelstrupvej 68, 4100 Ringsted

§ 1 Formål:

Foreningens formål, er at stille lokaler til rådighed for selskabeligt samvær, møder, udstillinger og andre kulturelle og folkelige formål. Foreningen drives af frivillige. Lokalerne kan lejes af medlemmer af foreningen, når de er over 18 år.

§ 2 Medlemskab:

Medlem af foreningen, er enhver, der har tegnet et gyldigt medlemskab af et års varighed. Medlemskabet fornyes en gang årligt inden 1. marts. Medlemsskabet, giver stemmeret, til den person, i hvis navn, det er udstedt til. Et medlem kan ekskluderes, såfremt det modarbejder foreningens formål, dette besluttes af mindst 4 af 7 bestyrelsesmedlemmer.

§ 3 Bestyrelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer, og 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges på en generalforsamling. Medlemmerne vælges for en toårig periode. Medlemmerne kan genvælges. Der vælges skiftevis 3 bestyrelsesmedlemmer (herunder formand) og 4 bestyrelsesmedlemmer (herunder kasserer) ved hver generalforsamling.

Bestyrelsessuppleant vælges ligeledes for en 2 årig periode.

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælges ved en afstemning, i bestyrelsen, en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer, og fastsætter selv forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed, gør formandens, eller i dennes fravær, den fungerende formands stemme udslaget.

Sekretæren fører protokol over handlinger på bestyrelsesmøder, og protokollen underskrives af vedkommende og samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 § 4 Regnskab og revision:

Foreningens regnskab og virkeår løber fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling, være revideret af 2 blandt medlemmer, uden for bestyrelsen, valgte revisorer.

Revisorer vælges for en toårig periode.

§ 5 Generalforsamling:

Den årlige generalforsamling afholdes i første kvartal. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når 1/3 af medlemmerne, med en angivelse af dagsorden, skriftligt forlanger det. I sidste tilfælde senest månedsdagen efter begæringens modtagelse.

Generalforsamlingen bekendtgøres i lokalsamfundets lokalblade, samt/ eller på foreningens hjemmeside, med mindst 14 dages varsel for ordinær generalforsamling, og mindst 8 dages varsel for ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender, foreningens øverste myndighed indenfor de af lovene fastsatte grænser.

Dagsorden ved generalforsamling er som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetæller
  4. Formanden aflægger beretning om det forløbne år.
  5. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
  6. Næste års arbejde.
  7. Fastsættelse af næste års kontingent.
  8. Behandling af indkomne forslag.
  9. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.

10.Valg af revisor samt suppleant.

11. Eventuelt.

Formand og næstformand er ikke på valg samme år.

For at afgive stemme på generalforsamlingen, kræves personligt fremmøde, og gyldigt medlemskab.

Ved afstemning, gælder i almindelighed, simpelt stemmeflertal, jfr. Dog nedenstående, vedrørende ændringer af vedtægter.

§ 6 Vedtægtsændringer:

Vedtægterne kan ændres i takt med foreningens udvikling, Til ændring af foreningens vedtægter, kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

§ 7 Tegning og hæftelse:

Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvor af den ene skal være formanden eller næstformand.

Bestyrelsen kan tildele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger, og betale indgåede forpligtelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser, med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse.

§ 8 Udlejning:

Bestyrelsen træffer afgørelse om udlejning af lokaler, og fastsætter betalingen herfor.

Indtægten ved udlejning, går udelukkende til vedligehold og forbedringer af lokaler.

§ 9 Antagelse af Lejer:

Bestyrelsen kan antage en lejer på vilkår, der bestemmes af bestyrelsen og lejeren i forening. I øvrigt er lejeren pligtig til, at rette sig efter bestyrelsens tilrettevisninger i enhver henseende.

§ 10 Ophævelse af forening:

Ved ophævelse af foreningen, skal mindst ¾ af fremmødte stemme herfor. Eventuelt overskud ved salg af ejendommen, skal fordeles mellem sognets kulturelle foreninger.

Disse vedtægter blev vedtaget på foreningens ekstra ordinære generalforsamling den 11/3 1999.

Vedtægtsændring foretaget på foreningens ordinær generalforsamling:

22.02.2018: Fra 5 til 7 bestyrelsesmedlemmer

05.03.2020: Indkaldelse/varsling af generalforsamling via Facebook og sogneblad
Ændring af ordlyden fra vært til lejer

Del siden